Bilas Boy No. 1

, Papua New Guinea

Buang Gang

, Papua New Guinea

Bless You

, Papua New Guinea

East Sepik Specs No. 1

, Papua New Guinea

Black or White

, Papua New Guinea

Markham Valley Child

, Papua New Guinea

East Sepik Specs No. 3

, Papua New Guinea

Bilas Boy No. 2

, Papua New Guinea

East Sepik Specs No. 2

, Papua New Guinea

Sepik Elder No. 2

, Papua New Guinea

Unggai Gal

, Papua New Guinea

Sepik Elder No. 1

, Papua New Guinea

Sepik Tribesman

, Papua New Guinea